پست های داغ

آخرین آپدیت پل های تور

فایده پل های جدید چیست ؟

اگر برای ناشناس ماندن از تور  استفاده می کنید حتماً می دانید که بعد از مدتی ISP ها و ارگانها آدرس های این شبکه را مسدود می کنند . در این صفحه به صورت دائم آخرین آپدیت ها و آدرس های جدید پل های تور قرار داده می شود تا شما عزیزان از آن استفاده نمایید .

پل با متد  obfs3

 

پل با متد  fte

 

پل با متد  obfs4

پل با متد  scramblesuit

 

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال