پست های داغ

آدرس های رسمی مخزن کالی لینوکس ۲۰۱۷

برای تغییر در آدرس مخازن پکیج های کالی لینوکس ۲۰۱۷ دستور زیر را با دسترسی root در کالی لینوکس خود وارد کنید :

تمامی محتوای داخل آن را حذف و موارد زیر را درون آن قرار دهید :

 

 

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال