پست های داغ

آدرس های رسمی مخزن کالی لینوکس 2018

برای تغییر در آدرس های رسمی مخزن کالی لینوکس 2018 دستور زیر را با دسترسی root در کالی لینوکس خود وارد کنید :

تمامی محتوای داخل آن را حذف و موارد زیر را درون آن قرار دهید :

 

 

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال