پست های داغ

آدرس های رسمی مخزن کالی لینوکس ۲۰۱۸

برای تغییر در آدرس های رسمی مخزن کالی لینوکس ۲۰۱۸ دستور زیر را با دسترسی root در کالی لینوکس خود وارد کنید :

تمامی محتوای داخل آن را حذف و موارد زیر را درون آن قرار دهید :

 

 

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال