پست های داغ

حساب های بانکی ما

کارت بانک ملت : 6104337853014247

کارت بانک پاسارگاد : 5022291057385914

کارت بانک اقتصاد نوین : 6274121188881015

کلیه حساب های فوق به نام ابراهیم شفیعی می باشد

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال