پست های داغ

حساب های بانکی ما

کارت بانک ملت : ۶۱۰۴۳۳۷۸۵۳۰۱۴۲۴۷

کارت بانک پاسارگاد : ۵۰۲۲۲۹۱۰۵۷۳۸۵۹۱۴

کارت بانک ملی : ۶۰۳۷۹۹۷۵۰۷۶۶۸۱۲۸

کلیه حساب های فوق به نام ابراهیم شفیعی می باشد

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال