پست های داغ

رکوردهای معمول SRV در سرویس DNS

رکوردهای معمول SRV در سرویس DNSرکورد های زیر جهت استفاده کسانی که قصد دارند به صورت دستی رکورد SRV در DNS دامنه خود وارد کنند کاربرد دارد .

نام رکورد توضیحات
_caldav CalDAV Calendaring Support
_caldavs CalDAV Calendaring Support over SSL
_carddav CardDAV Address Book Support
_carddavs CardDAV Address Book Support over SSL
_imap IMAP Mail Access Support
_imaps IMAP Mail Access Support over SSL
_pop3 POP3 Mail Access Support
_pop3s POP3 Mail Access Support over SSL
_submission SMTP Client Mail Transfer Support
_autodiscover Specifies the server and port responsible for providing autodiscovery for mail services (via MailEnable’s Autodiscovery Service)

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال