پست های داغ

رکوردهای معمول SRV در سرویس DNS

رکوردهای معمول SRV در سرویس DNSرکورد های زیر جهت استفاده کسانی که قصد دارند به صورت دستی رکورد SRV در DNS دامنه خود وارد کنند کاربرد دارد .

نام رکوردتوضیحات
_caldavCalDAV Calendaring Support
_caldavsCalDAV Calendaring Support over SSL
_carddavCardDAV Address Book Support
_carddavsCardDAV Address Book Support over SSL
_imapIMAP Mail Access Support
_imapsIMAP Mail Access Support over SSL
_pop3POP3 Mail Access Support
_pop3sPOP3 Mail Access Support over SSL
_submissionSMTP Client Mail Transfer Support
_autodiscoverSpecifies the server and port responsible for providing autodiscovery for mail services (via MailEnable’s Autodiscovery Service)

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال