پست های داغ

لیست TTL پیش فرض در سیستم عامل ها

TTL یا Time To Live  یک مقدار است که به همراه بسته ارسالی در شبکه ارسال می شود . تا زمانی که Packet ارسال شده از بین برود یا منقضی شود این مقدار در آن می ماند . در هر سیستم عامل از یک مقدار TTL خاص استفاده می شود . این مقدار را با دستور زیر می توانید رویت کنید :

 

لیست TTL پیش فرض در سیستم عامل ها به شرح زیر است :

 

دستگاه / سیستم عاملورژنپروتکلTTL
AIXTCP60
AIXUDP30
AIX3.2, 4.1ICMP255
BSDIBSD/OS 3.1 and 4.0ICMP255
CompaTru64 v5.0ICMP64
CiscoICMP254
DEC PathworksV5TCP and UDP30
FoundryICMP64
FreeBSD2.1RTCP and UDP64
FreeBSD3.4, 4.0ICMP255
FreeBSD5ICMP64
HP-UX9.0xTCP and UDP30
HP-UX10.01TCP and UDP64
HP-UX10.2ICMP255
HP-UX11ICMP255
HP-UX11TCP64
Irix5.3TCP and UDP60
Irix6.xTCP and UDP60
Irix6.5.3, 6.5.8ICMP255
juniperICMP64
MPE/IX (HP)ICMP200
Linux2.0.x kernelICMP64
Linux2.2.14 kernelICMP255
Linux2.4 kernelICMP255
LinuxRed Hat 9ICMP and TCP64
MacOS/MacTCP2.0.xTCP and UDP60
MacOS/MacTCPX (10.5.6)ICMP/TCP/UDP64
NetBSDICMP255
Netgear FVG318ICMP and UDP64
OpenBSD2.6 & 2.7ICMP255
OpenVMS07.01.2002ICMP255
OS/2TCP/IP 3.064
OSF/1V3.2ATCP60
OSF/1V3.2AUDP30
Solaris2.5.1, 2.6, 2.7, 2.8ICMP255
Solaris2.8TCP64
StratusTCP_OSICMP255
StratusTCP_OS (14.2-)TCP and UDP30
StratusTCP_OS (14.3+)TCP and UDP64
StratusSTCPICMP/TCP/UDP60
SunOS4.1.3/4.1.4TCP and UDP60
SunOS5.7ICMP and TCP255
UltrixV4.1/V4.2ATCP60
UltrixV4.1/V4.2AUDP30
UltrixV4.2 – 4.5ICMP255
VMS/MultinetTCP and UDP64
VMS/TCPwareTCP60
VMS/TCPwareUDP64
VMS/Wollongong1.1.1.1TCP128
VMS/Wollongong1.1.1.1UDP30
VMS/UCXTCP and UDP128
Windowsfor WorkgroupsTCP and UDP32
Windows95TCP and UDP32
Windows98ICMP32
Windows98, 98 SEICMP128
Windows98TCP128
WindowsNT 3.51TCP and UDP32
WindowsNT 4.0TCP and UDP128
WindowsNT 4.0 SP5-32
WindowsNT 4.0 SP6+128
WindowsNT 4 WRKS SP 3, SP 6aICMP128
WindowsNT 4 Server SP4ICMP128
WindowsMEICMP128
Windows2000 proICMP/TCP/UDP128
Windows2000 familyICMP128
WindowsServer 2003128
WindowsXPICMP/TCP/UDP128
WindowsVistaICMP/TCP/UDP128
Windows7ICMP/TCP/UDP128
WindowsServer 2008ICMP/TCP/UDP128
Windows10ICMP/TCP/UDP128

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال