پست های داغ

لیست TTL پیش فرض در سیستم عامل ها

TTL یا Time To Live  یک مقدار است که به همراه بسته ارسالی در شبکه ارسال می شود . تا زمانی که Packet ارسال شده از بین برود یا منقضی شود این مقدار در آن می ماند . در هر سیستم عامل از یک مقدار TTL خاص استفاده می شود . این مقدار را با دستور زیر می توانید رویت کنید :

 

لیست TTL پیش فرض در سیستم عامل ها به شرح زیر است :

 

دستگاه / سیستم عاملورژنپروتکلTTL
AIXTCP۶۰
AIXUDP۳۰
AIX۳٫۲, ۴٫۱ICMP۲۵۵
BSDIBSD/OS 3.1 and 4.0ICMP۲۵۵
CompaTru64 v5.0ICMP۶۴
CiscoICMP۲۵۴
DEC PathworksV5TCP and UDP۳۰
FoundryICMP۶۴
FreeBSD۲٫۱RTCP and UDP۶۴
FreeBSD۳٫۴, ۴٫۰ICMP۲۵۵
FreeBSD۵ICMP۶۴
HP-UX۹٫۰xTCP and UDP۳۰
HP-UX۱۰٫۰۱TCP and UDP۶۴
HP-UX۱۰٫۲ICMP۲۵۵
HP-UX۱۱ICMP۲۵۵
HP-UX۱۱TCP۶۴
Irix۵٫۳TCP and UDP۶۰
Irix۶٫xTCP and UDP۶۰
Irix۶٫۵٫۳, ۶٫۵٫۸ICMP۲۵۵
juniperICMP۶۴
MPE/IX (HP)ICMP۲۰۰
Linux۲٫۰٫x kernelICMP۶۴
Linux۲٫۲٫۱۴ kernelICMP۲۵۵
Linux۲٫۴ kernelICMP۲۵۵
LinuxRed Hat 9ICMP and TCP۶۴
MacOS/MacTCP۲٫۰٫xTCP and UDP۶۰
MacOS/MacTCPX (10.5.6)ICMP/TCP/UDP۶۴
NetBSDICMP۲۵۵
Netgear FVG318ICMP and UDP۶۴
OpenBSD۲٫۶ & 2.7ICMP۲۵۵
OpenVMS۰۷٫۰۱٫۲۰۰۲ICMP۲۵۵
OS/2TCP/IP 3.0۶۴
OSF/1V3.2ATCP۶۰
OSF/1V3.2AUDP۳۰
Solaris۲٫۵٫۱, ۲٫۶, ۲٫۷, ۲٫۸ICMP۲۵۵
Solaris۲٫۸TCP۶۴
StratusTCP_OSICMP۲۵۵
StratusTCP_OS (14.2-)TCP and UDP۳۰
StratusTCP_OS (14.3+)TCP and UDP۶۴
StratusSTCPICMP/TCP/UDP۶۰
SunOS۴٫۱٫۳/۴٫۱٫۴TCP and UDP۶۰
SunOS۵٫۷ICMP and TCP۲۵۵
UltrixV4.1/V4.2ATCP۶۰
UltrixV4.1/V4.2AUDP۳۰
UltrixV4.2 – ۴٫۵ICMP۲۵۵
VMS/MultinetTCP and UDP۶۴
VMS/TCPwareTCP۶۰
VMS/TCPwareUDP۶۴
VMS/Wollongong۱٫۱٫۱٫۱TCP۱۲۸
VMS/Wollongong۱٫۱٫۱٫۱UDP۳۰
VMS/UCXTCP and UDP۱۲۸
Windowsfor WorkgroupsTCP and UDP۳۲
Windows۹۵TCP and UDP۳۲
Windows۹۸ICMP۳۲
Windows۹۸, ۹۸ SEICMP۱۲۸
Windows۹۸TCP۱۲۸
WindowsNT 3.51TCP and UDP۳۲
WindowsNT 4.0TCP and UDP۱۲۸
WindowsNT 4.0 SP5-۳۲
WindowsNT 4.0 SP6+۱۲۸
WindowsNT 4 WRKS SP 3, SP 6aICMP۱۲۸
WindowsNT 4 Server SP4ICMP۱۲۸
WindowsMEICMP۱۲۸
Windows۲۰۰۰ proICMP/TCP/UDP۱۲۸
Windows۲۰۰۰ familyICMP۱۲۸
WindowsServer 2003۱۲۸
WindowsXPICMP/TCP/UDP۱۲۸
WindowsVistaICMP/TCP/UDP۱۲۸
Windows۷ICMP/TCP/UDP۱۲۸
WindowsServer 2008ICMP/TCP/UDP۱۲۸
Windows۱۰ICMP/TCP/UDP۱۲۸

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال