پست های داغ

لیست TTL پیش فرض در سیستم عامل ها

TTL یا Time To Live  یک مقدار است که به همراه بسته ارسالی در شبکه ارسال می شود . تا زمانی که Packet ارسال شده از بین برود یا منقضی شود این مقدار در آن می ماند . در هر سیستم عامل از یک مقدار TTL خاص استفاده می شود . این مقدار را با دستور زیر می توانید رویت کنید :

 

لیست TTL پیش فرض در سیستم عامل ها به شرح زیر است :

 

دستگاه / سیستم عامل ورژن پروتکل TTL
AIX TCP ۶۰
AIX UDP ۳۰
AIX ۳٫۲, ۴٫۱ ICMP ۲۵۵
BSDI BSD/OS 3.1 and 4.0 ICMP ۲۵۵
Compa Tru64 v5.0 ICMP ۶۴
Cisco ICMP ۲۵۴
DEC Pathworks V5 TCP and UDP ۳۰
Foundry ICMP ۶۴
FreeBSD ۲٫۱R TCP and UDP ۶۴
FreeBSD ۳٫۴, ۴٫۰ ICMP ۲۵۵
FreeBSD ۵ ICMP ۶۴
HP-UX ۹٫۰x TCP and UDP ۳۰
HP-UX ۱۰٫۰۱ TCP and UDP ۶۴
HP-UX ۱۰٫۲ ICMP ۲۵۵
HP-UX ۱۱ ICMP ۲۵۵
HP-UX ۱۱ TCP ۶۴
Irix ۵٫۳ TCP and UDP ۶۰
Irix ۶٫x TCP and UDP ۶۰
Irix ۶٫۵٫۳, ۶٫۵٫۸ ICMP ۲۵۵
juniper ICMP ۶۴
MPE/IX (HP) ICMP ۲۰۰
Linux ۲٫۰٫x kernel ICMP ۶۴
Linux ۲٫۲٫۱۴ kernel ICMP ۲۵۵
Linux ۲٫۴ kernel ICMP ۲۵۵
Linux Red Hat 9 ICMP and TCP ۶۴
MacOS/MacTCP ۲٫۰٫x TCP and UDP ۶۰
MacOS/MacTCP X (10.5.6) ICMP/TCP/UDP ۶۴
NetBSD ICMP ۲۵۵
Netgear FVG318 ICMP and UDP ۶۴
OpenBSD ۲٫۶ & 2.7 ICMP ۲۵۵
OpenVMS ۰۷٫۰۱٫۲۰۰۲ ICMP ۲۵۵
OS/2 TCP/IP 3.0 ۶۴
OSF/1 V3.2A TCP ۶۰
OSF/1 V3.2A UDP ۳۰
Solaris ۲٫۵٫۱, ۲٫۶, ۲٫۷, ۲٫۸ ICMP ۲۵۵
Solaris ۲٫۸ TCP ۶۴
Stratus TCP_OS ICMP ۲۵۵
Stratus TCP_OS (14.2-) TCP and UDP ۳۰
Stratus TCP_OS (14.3+) TCP and UDP ۶۴
Stratus STCP ICMP/TCP/UDP ۶۰
SunOS ۴٫۱٫۳/۴٫۱٫۴ TCP and UDP ۶۰
SunOS ۵٫۷ ICMP and TCP ۲۵۵
Ultrix V4.1/V4.2A TCP ۶۰
Ultrix V4.1/V4.2A UDP ۳۰
Ultrix V4.2 – ۴٫۵ ICMP ۲۵۵
VMS/Multinet TCP and UDP ۶۴
VMS/TCPware TCP ۶۰
VMS/TCPware UDP ۶۴
VMS/Wollongong ۱٫۱٫۱٫۱ TCP ۱۲۸
VMS/Wollongong ۱٫۱٫۱٫۱ UDP ۳۰
VMS/UCX TCP and UDP ۱۲۸
Windows for Workgroups TCP and UDP ۳۲
Windows ۹۵ TCP and UDP ۳۲
Windows ۹۸ ICMP ۳۲
Windows ۹۸, ۹۸ SE ICMP ۱۲۸
Windows ۹۸ TCP ۱۲۸
Windows NT 3.51 TCP and UDP ۳۲
Windows NT 4.0 TCP and UDP ۱۲۸
Windows NT 4.0 SP5- ۳۲
Windows NT 4.0 SP6+ ۱۲۸
Windows NT 4 WRKS SP 3, SP 6a ICMP ۱۲۸
Windows NT 4 Server SP4 ICMP ۱۲۸
Windows ME ICMP ۱۲۸
Windows ۲۰۰۰ pro ICMP/TCP/UDP ۱۲۸
Windows ۲۰۰۰ family ICMP ۱۲۸
Windows Server 2003 ۱۲۸
Windows XP ICMP/TCP/UDP ۱۲۸
Windows Vista ICMP/TCP/UDP ۱۲۸
Windows ۷ ICMP/TCP/UDP ۱۲۸
Windows Server 2008 ICMP/TCP/UDP ۱۲۸
Windows ۱۰ ICMP/TCP/UDP ۱۲۸

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال