پست های داغ

مجوز عمومی سیاه ابدال

مجوز عمومی سیاه ابدال یک مجوز بر پایه حمایت از تولید ابزارهای هکینگ است . شما می تونید برای تولید ابزارهایتان از این مجوز استفاده کنید . با استفاده از این مجوز در حقیقت تیم ابدال را پشتیبان خود قرار داده اید و پشتیبان بودن ما به معنای کمک در پروژه و مشاوره های ویژه برای محصول شما خواهد بود . مفاد مجوز عبارت است از :

  1. نرم افزاری که طی مجوز ما ارائه می گردد حق استفاده از مجوز های دیگر را ندارد .
  2. تولید شما باید با هدف ارتقاع سطح امنیت باشد و هرگونه هدف مجرمانه باعث عدم حمایت ما خواهد شد .
  3. کد نرم افزار شما باید به صورت پروژه متن باز ارائه گردد.

 

چگونگی قرار دادن مجوز در نرم یا محصولتان :

 

 

 

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال