پست های داغ

لیست MCC و MNC کلیه کشورهای جهان

نام کشور کد isomccmncنام اپراتور
GREECEgr۲۰۲۰۱Cosmote (OTE)
GREECEgr۲۰۲۰۷AMD Telecom
GREECEgr۲۰۲۰۵Vodafone
GREECEgr۲۰۲۰۹WIND (Largo)
GREECEgr۲۰۲۱۰WIND (Largo)
GREECEgr۲۰۲۱۴CytaMobile
NETHERLANDSnl۲۰۴۰۲Tele2
NETHERLANDSnl۲۰۴۰۴Vodafone
NETHERLANDSnl۲۰۴۰۶Mundio Mobile
NETHERLANDSnl۲۰۴۰۷Teleena Holding B.V.
NETHERLANDSnl۲۰۴۰۹Lycamobile
NETHERLANDSnl۲۰۴۱۰KPN
NETHERLANDSnl۲۰۴۰۸KPN
NETHERLANDSnl۲۰۴۱۵Ziggo
NETHERLANDSnl۲۰۴۱۸KPN
NETHERLANDSnl۲۰۴۱۶T-Mobile (Deutsche Telekom)
NETHERLANDSnl۲۰۴۲۰T-Mobile (Deutsche Telekom)
BELGIUMbe۲۰۶۰۱Proximus (Belgacom)
NETHERLANDSnl۲۰۴۱۲KPN
BELGIUMbe۲۰۶۰۵Telenet Mobile
BELGIUMbe۲۰۶۰۶Lycamobile
BELGIUMbe۲۰۶۱۰Mobistar (Orange)
BELGIUMbe۲۰۶۲۰BASE (KPN)
FRANCEfr۲۰۸۰۱Orange
FRANCEfr۲۰۸۱۰SFR (Vivendi)
FRANCEfr۲۰۸۱۳SFR (Vivendi)
FRANCEfr۲۰۸۲۰Bouygues Telecom
FRANCEfr۲۰۸۱۵Free Mobile (Iliad)
FRANCEfr۲۰۸۲۳Omea Telecom
FRANCEfr۲۰۸۲۲Transatel Mobile
FRANCEfr۲۰۸۲۶NRJ Mobile
FRANCEfr۲۰۸۲۵LycaMobile
FRANCEfr۲۰۸۳۱Mundio mobile
FRANCEfr۲۰۸۸۹Orange
FRANCEfr۲۰۸۸۸Bouygues Telecom
FRANCEfr۲۰۸۹۹Lleida
MONACOmc۲۱۲۰۱Monaco Telecom
SPAINes۲۱۴۰۱Vodafone
SPAINes۲۱۴۰۳Orange
SPAINes۲۱۴۰۴Yoigo (TeliaSonera)
SPAINes۲۱۴۰۵Movistar (Telefónica)
SPAINes۲۱۴۰۶Vodafone
SPAINes۲۱۴۰۷Movistar (Telefónica)
SPAINes۲۱۴۰۸Euskaltel
SPAINes۲۱۴۱۵BT
SPAINes۲۱۴۱۶TeleCable
ANDORRAad۲۱۳۰۳SOM (Andorra Telecom)
SPAINes۲۱۴۱۷Vizzavi Espania
SPAINes۲۱۴۱۸ONO
SPAINes۲۱۴۱۹Simyo
SPAINes۲۱۴۲۱JazzTel
SPAINes۲۱۴۲۰Fonyou
SPAINes۲۱۴۲۳Barablu
SPAINes۲۱۴۲۲DigiMobil
SPAINes۲۱۴۲۴Eroski
SPAINes۲۱۴۲۶Lleida Networks Spain
SPAINes۲۱۴۲۵LycaMobile
SPAINes۲۱۴۳۲Tuenti
HUNGARYhu۲۱۶۰۱Telenor
HUNGARYhu۲۱۶۷۰Vodafone
BOSNIA AND HERZEGOVINAba۲۱۸۰۳HT Eronet (HT Mostar)
BOSNIA AND HERZEGOVINAba۲۱۸۰۵m:tel (Telekom Srpske)
BOSNIA AND HERZEGOVINAba۲۱۸۹۰BH Telecom
CROATIAhr۲۱۹۰۱T-Mobile (T-Hrvatski Telekom)
CROATIAhr۲۱۹۰۲Tele2
SERBIAcs۲۲۰۰۱Telenor
CROATIAhr۲۱۹۱۰Vipnet (Telekom Austria)
SERBIAcs۲۲۰۰۲Telenor
SERBIAcs۲۲۰۰۳m:ts (Telekom Srbija)
SERBIAcs۲۲۰۰۵Vip (Telekom Austria)
SERBIAcs۲۲۰۰۷Orion Telecom CDMA
HUNGARYhu۲۱۶۳۰T-Mobile (Magyar Telekom)
ITALYit۲۲۲۰۱TIM (Telecom Italia)
ITALYit۲۲۲۰۷Noverca
ITALYit۲۲۲۱۰Vodafone
ITALYit۲۲۲۳۴BT Italia
ITALYit۲۲۲۳۳Poste Mobile
ITALYit۲۲۲۳۵LycaMobile
ITALYit۲۲۲۸۸WIND (VimpelCom)
ROMANIAro۲۲۶۰۱Vodafone
ITALYit۲۲۲۹۹۳ (Hutchison)
ROMANIAro۲۲۶۰۲Telekom Romania Mobile Comunications
ROMANIAro۲۲۶۰۴Telekom Romania Mobile Comunications
ROMANIAro۲۲۶۰۵DigiMobil (RCS & RDS)
ROMANIAro۲۲۶۱۰Orange
ROMANIAro۲۲۶۰۳Telekom Romania Mobile Comunications
ROMANIAro۲۲۶۹۹Orange
SWITZERLANDch۲۲۸۰۱Swisscom
SWITZERLANDch۲۲۸۰۲Sunrise (CVC)
SWITZERLANDch۲۲۸۰۳Orange (Apax)
SWITZERLANDch۲۲۸۵۰Orange (Apax)
SWITZERLANDch۲۲۸۰۸Sunrise (CVC)
SWITZERLANDch۲۲۸۵۲Barablu
SWITZERLANDch۲۲۸۵۱Bebbicell AG
SWITZERLANDch۲۲۸۵۳UPC Cablecom GmbH
SWITZERLANDch۲۲۸۵۴Lyca Mobile
CZECH REPUBLICcz۲۳۰۰۱T-Mobile (Deutsche Telekom)
CZECH REPUBLICcz۲۳۰۰۳Vodafone
CZECH REPUBLICcz۲۳۰۰۲O2 (Telefónica)
SLOVAKIAsk۲۳۱۰۱Orange
CZECH REPUBLICcz۲۳۰۰۴U:fon (MobilKom)
SLOVAKIAsk۲۳۱۰۶O2 (Telefónica)
SLOVAKIAsk۲۳۱۰۲T-Mobile (Slovak Telekom)
AUSTRIAat۲۳۲۰۱A1 Telekom (Telekom Austria)
AUSTRIAat۲۳۲۰۳T-Mobile (Deutsche Telekom)
AUSTRIAat۲۳۲۰۷T-Mobile (Deutsche Telekom)
AUSTRIAat۲۳۲۰۹T-Mobile (Deutsche Telekom)
AUSTRIAat۲۳۲۱۰۳ (Hutchison)
AUSTRIAat۲۳۲۰۵۳ (Hutchison)
AUSTRIAat۲۳۲۱۱A1 Telekom (Telekom Austria)
AUSTRIAat۲۳۲۱۲۳ (Hutchison)
AUSTRIAat۲۳۲۱۷MASS Response Service GmbH
AUSTRIAat۲۳۲۱۵Barablu Mobile
AUSTRIAat۲۳۲۱۹Tele2 Telecommunication
UNITED KINGDOMgb۲۳۴۰۰BT
UNITED KINGDOMgb۲۳۴۰۱Vectone Mobile (EE)
UNITED KINGDOMgb۲۳۴۰۷Vodafone
UNITED KINGDOMgb۲۳۴۱۸Wire9 Telecom PLC
UNITED KINGDOMgb۲۳۴۱۰O2 (Telefónica)
UNITED KINGDOMgb۲۳۴۱۵Vodafone
UNITED KINGDOMgb۲۳۴۲۰۳ (Hutchison)
UNITED KINGDOMgb۲۳۴۲۶Lycamobile UK Ltd.
UNITED KINGDOMgb۲۳۴۳۳EE (Deutsche Telekom / Orange)
UNITED KINGDOMgb۲۳۴۳۰EE (Deutsche Telekom / Orange)
UNITED KINGDOMgb۲۳۴۹۹Lleida
DENMARKdk۲۳۸۰۱TDC
DENMARKdk۲۳۸۰۲Telenor
DENMARKdk۲۳۸۰۷Barablu Mobile
DENMARKdk۲۳۸۰۶۳ (Hutchison)
DENMARKdk۲۳۸۱۲Lycamobile
DENMARKdk۲۳۸۱۰TDC
DENMARKdk۲۳۸۳۰Telia (TeliaSonera)
DENMARKdk۲۳۸۲۰Telia (TeliaSonera)
DENMARKdk۲۳۸۷۷Telenor
SWEDENse۲۴۰۰۱Telia (TeliaSonera)
SWEDENse۲۴۰۰۲۳ (Hutchison)
SWEDENse۲۴۰۰۸Telenor
SWEDENse۲۴۰۱۰Tele2
SWEDENse۲۴۰۱۲Barablu Mobile
SWEDENse۲۴۰۱۹Beep
NORWAYno۲۴۲۰۱Telenor
NORWAYno۲۴۲۰۲NetCom (TeliaSonera)
NORWAYno۲۴۲۰۴Tele2
NORWAYno۲۴۲۰۵Tele2
NORWAYno۲۴۲۰۶Ice.net (Access Industries)
NORWAYno۲۴۲۰۷Ventelo
NORWAYno۲۴۲۰۸TDC
NORWAYno۲۴۲۰۹Com4
NORWAYno۲۴۲۲۰Jernbaneverket
FINLANDfi۲۴۴۰۳DNA
NORWAYno۲۴۲۲۳Lycamobile
FINLANDfi۲۴۴۰۵Elisa
FINLANDfi۲۴۴۱۰TDC
FINLANDfi۲۴۴۱۲DNA
FINLANDfi۲۴۴۲۱Elisa
FINLANDfi۲۴۴۱۴Aalands Mobiltelefon Ab
FINLANDfi۲۴۴۹۱Sonera (TeliaSonera)
SWEDENse۲۴۰۰۷Tele2
LITHUANIAlt۲۴۶۰۱Omnitel (TeliaSonera)
LITHUANIAlt۲۴۶۰۲Bite (Mid Europa)
LITHUANIAlt۲۴۶۰۳Tele2
LATVIAlv۲۴۷۰۱LMT (TeliaSonera)
LATVIAlv۲۴۷۰۲Tele2
LATVIAlv۲۴۷۰۳Triatel
LATVIAlv۲۴۷۰۵Bite (Mid Europa)
ESTONIAee۲۴۸۰۱EMT (TeliaSonera)
ESTONIAee۲۴۸۰۲Elisa
ESTONIAee۲۴۸۰۳Tele2
RUSSIAru۲۵۰۰۱MTS
RUSSIAru۲۵۰۰۰SMARTS Astrakhan
RUSSIAru۲۵۰۰۲MegaFon
RUSSIAru۲۵۰۰۳NCC
RUSSIAru۲۵۰۰۵ETK
RUSSIAru۲۵۰۰۴Sibchallenge
RUSSIAru۲۵۰۰۶Skylink
RUSSIAru۲۵۰۰۷SMARTS
RUSSIAru۲۵۰۱۰DTC
RUSSIAru۲۵۰۰۹Skylink
RUSSIAru۲۵۰۱۱Yota
RUSSIAru۲۵۰۱۲Baykalwestcom
RUSSIAru۲۵۰۱۳KUGSM
RUSSIAru۲۵۰۱۷Utel
RUSSIAru۲۵۰۱۹INDIGO
RUSSIAru۲۵۰۲۸Beeline
RUSSIAru۲۵۰۳۲K-Telecom
RUSSIAru۲۵۰۲۰Tele2
RUSSIAru۲۵۰۳۵MOTIV
RUSSIAru۲۵۰۳۸Tambov GSM
RUSSIAru۲۵۰۳۷Kodotel
SWEDENse۲۴۰۱۶۴۲IT AB
RUSSIAru۲۵۰۳۹Utel
RUSSIAru۲۵۰۴۲MTT
RUSSIAru۲۵۰۴۸V-tell
RUSSIAru۲۵۰۵۰MTS
RUSSIAru۲۵۰۹۲Primtelefon
RUSSIAru۲۵۰۹۹Beeline
UKRAINEua۲۵۵۰۱MTS (Sistema)
UKRAINEua۲۵۵۰۲Kyivstar (VimpelCom)
UKRAINEua۲۵۵۰۳Kyivstar (VimpelCom)
UKRAINEua۲۵۵۰۴International Telecommunication
UKRAINEua۲۵۵۰۵Kyivstar (VimpelCom)
UKRAINEua۲۵۵۰۶life:) (Turkcell)
UKRAINEua۲۵۵۰۷TriMob (Ukrtelecom)
UKRAINEua۲۵۵۲۱PEOPLEnet
BELARUSby۲۵۷۰۲MTS
BELARUSby۲۵۷۰۱Velcom (Telekom Austria)
BELARUSby۲۵۷۰۳Diallog (Belcel)
BELARUSby۲۵۷۰۴life:) (Turkcell)
MOLDOVAmd۲۵۹۰۱Orange
MOLDOVAmd۲۵۹۰۳IDC (Interdnestrkom), Transnistria
MOLDOVAmd۲۵۹۰۲Moldcell (Fintur)
MOLDOVAmd۲۵۹۹۹Unité
MOLDOVAmd۲۵۹۰۵Moldtelecom
POLANDpl۲۶۰۰۱Plus (Polkomtel)
POLANDpl۲۶۰۰۲T-Mobile (Deutsche Telekom)
POLANDpl۲۶۰۰۳Orange (Telekomunikacja Polska)
POLANDpl۲۶۰۰۵Orange (Telekomunikacja Polska)
POLANDpl۲۶۰۰۹LycaMobile
POLANDpl۲۶۰۰۷Netia
POLANDpl۲۶۰۱۰Sferia
POLANDpl۲۶۰۱۱Plus (Polkomtel)
POLANDpl۲۶۰۱۳Sferia
POLANDpl۲۶۰۱۲Cyfrowy Polsat
POLANDpl۲۶۰۰۶Play (P4)
POLANDpl۲۶۰۱۴Sferia
POLANDpl۲۶۰۱۵CenterNet/Mobyland/Aero2 (NFI Midas)
POLANDpl۲۶۰۱۶CenterNet/Mobyland/Aero2 (NFI Midas)
POLANDpl۲۶۰۳۶Mundio mobile
POLANDpl۲۶۰۱۷CenterNet/Mobyland/Aero2 (NFI Midas)
POLANDpl۲۶۰۹۸Play (P4)
GERMANYde۲۶۲۰۱Telekom (Deutsche Telekom)
GERMANYde۲۶۲۰۲Vodafone
GERMANYde۲۶۲۰۷O2 (Telefónica)
GERMANYde۲۶۲۰۳E-Plus
GERMANYde۲۶۲۰۸O2 (Telefónica)
GERMANYde۲۶۲۱۶Telogic ViStream
GERMANYde۲۶۲۴۳Lycamobile
GERMANYde۲۶۲۲۰Telekom (Deutsche Telekom)
GIBRALTARgi۲۶۶۰۱Gibtelecom (Telekom Slovenije)
PORTUGALpt۲۶۸۰۱Vodafone
GIBRALTARgi۲۶۶۰۶CTS Mobile
PORTUGALpt۲۶۸۰۳Optimus (Sonaecom)
PORTUGALpt۲۶۸۰۴Lycamobile
PORTUGALpt۲۶۸۰۶TMN (Portugal Telecom)
LUXEMBOURGlu۲۷۰۷۷Tango (Belgacom)
LUXEMBOURGlu۲۷۰۹۹Orange (Mobistar)
IRELANDie۲۷۲۰۲O2 (Telefónica)
IRELANDie۲۷۲۰۱Vodafone
IRELANDie۲۷۲۰۳Meteor (eircom)
LUXEMBOURGlu۲۷۰۰۱Luxgsm (P&T)
IRELANDie۲۷۲۰۵۳ (Hutchison)
ICELANDis۲۷۴۰۱Siminn
IRELANDie۲۷۲۱۳Lycamobile
IRELANDie۲۷۲۱۱Liffey Telecom Limited
ICELANDis۲۷۴۰۲Vodafone (Fjarskipta)
ICELANDis۲۷۴۰۴Alterna (WorldCell)
ICELANDis۲۷۴۰۸Siminn
ICELANDis۲۷۴۱۱Nova
ICELANDis۲۷۴۱۲Tal
ALBANIAal۲۷۶۰۱AMC (OTE)
ALBANIAal۲۷۶۰۳Eagle Mobile (ALBtelecom)
ALBANIAal۲۷۶۰۲Vodafone
ALBANIAal۲۷۶۰۴Plus
MALTAmt۲۷۸۷۷Melita Mobile
CYPRUScy۲۸۰۱۰MTN
CYPRUScy۲۸۰۲۰PrimeTel
CYPRUScy۲۸۰۲۲Lemontel (Cablenet)
GEORGIAge۲۸۲۰۱Geocell (Fintur)
GEORGIAge۲۸۲۰۲Magticom
CYPRUScy۲۸۰۰۱CYTAmobile-Vodafone
GEORGIAge۲۸۲۰۴Beeline (VimpelCom)
GEORGIAge۲۸۲۰۵Silknet CDMA
ARMENIAam۲۸۳۰۴Orange
ARMENIAam۲۸۳۰۱Beeline (VimpelCom)
ARMENIAam۲۸۳۱۰Orange
MALTAmt۲۷۸۰۱Vodafone
BULGARIAbg۲۸۴۰۱M-Tel (Telekom Austria)
BULGARIAbg۲۸۴۰۳Vivacom
BULGARIAbg۲۸۴۰۵Globul (OTE)
ARMENIAam۲۸۳۰۵VivaCell (MTS)
TURKEYtr۲۸۶۰۱Turkcell
TURKEYtr۲۸۶۰۲Vodafone
TURKEYtr۲۸۶۰۳Avea (Türk Telekom)
TURKEYtr۲۸۶۰۴Avea (Türk Telekom)
FAROE ISLANDSfo۲۸۸۰۲Vodafone (Fjarskipta)
FAROE ISLANDSfo۲۸۸۰۱Foroya Tele
MALTAmt۲۷۸۲۱Go
ABKHAZIAab۲۸۹۸۸A-Mobile
ABKHAZIAab۲۸۹۶۷Aquafon
ABKHAZIAab۲۸۹۹۹A-Mobile
SAN MARINOsm۲۹۲۰۱San Marino Telecom
GREENLANDgl۲۹۰۰۱Tele
SLOVENIAsi۲۹۳۴۱Mobitel (Telekom Slovenije)
SLOVENIAsi۲۹۳۴۰Si.Mobil (Telekom Austria)
SLOVENIAsi۲۹۳۶۴T-2
SLOVENIAsi۲۹۳۷۰Tusmobil
FYROMmk۲۹۴۰۲ONE (Telekom Slovenije)
FYROMmk۲۹۴۰۱T-Mobile (Makedonski Telekom)
FYROMmk۲۹۴۰۳Vip (Telekom Austria)
LIECHTENSTEINli۲۹۵۰۱Swisscom
LIECHTENSTEINli۲۹۵۰۵Mobilkom
LIECHTENSTEINli۲۹۵۰۲Orange (Apax)
LIECHTENSTEINli۲۹۵۷۷Tele2 AG (Tango)
MONTENEGROme۲۹۷۰۳m:tel (Telekom Srbija)
MONTENEGROme۲۹۷۰۲T-Mobile (Crnogorski Telekom)
MONTENEGROme۲۹۷۰۱Promonte (Telenor)
CANADAca۳۰۲۲۲Telus Mobility
CANADAca۳۰۲۲۵ALO Mobile Inc.
CANADAca۳۰۲۲۷EastLink (Bragg Communications)
CANADAca۳۰۲۲۹Airtel Wireless
CANADAca۳۰۲۳۶Telus Mobility
CANADAca۳۰۲۳۲Mobilicity (DAVE Wireless)
CANADAca۳۰۲۳۴Execulink
CANADAca۳۰۲۳۷Rogers Wireless
CANADAca۳۰۲۳۸TBayTel
CANADAca۳۰۲۴۹WIND Mobile (Orascom)
CANADAca۳۰۲۳۹TBayTel
CANADAca۳۰۲۵۰Videotron (Quebecor Media)
CANADAca۳۰۲۵۱Videotron (Quebecor Media)
CANADAca۳۰۲۵۶Lynx Mobility (OmniGlobe Networks)
CANADAca۳۰۲۵۳Keewaytinook Mobile
CANADAca۳۰۲۵۹Quadro Com
CANADAca۳۰۲۶۱Bell Mobility (BCE)
CANADAca۳۰۲۶۲Ice Wireless
CANADAca۳۰۲۶۳Bell Mobility (BCE)
CANADAca۳۰۲۶۵TBayTel
CANADAca۳۰۲۶۴Bell Mobility (BCE)
CANADAca۳۰۲۶۶MTS Wireless (Manitoba Telecom Services)
CANADAca۳۰۲۶۸Sasktel
CANADAca۳۰۲۶۷CityWest
CANADAca۳۰۲۷۲Rogers Wireless
CANADAca۳۰۲۷۶Public Mobile Montreal
CANADAca۳۰۲۷۷RuralCom
CANADAca۳۰۲۷۴Shaw Telecom
CANADAca۳۰۲۸۶Telus Mobility
CANADAca۳۰۲۷۸Sasktel
CANADAca۳۰۲۹۴Wightman Telecom
CANADAca۳۰۲۸۸Telus Mobility
SAINT PIERRE AND MIQUELONpm۳۰۸۰۱Ameris (SPM Telecom)
UNITED STATESus۳۱۰۰۲Union Wireless
UNITED STATESus۳۱۰۰۴AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۰۰۱Verizon Wireless
UNITED STATESus۳۱۰۰۶Consolidated Telcom
UNITED STATESus۳۱۰۰۳AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۰۰۷AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۰۰۹Cricket Communications (Leap Wireless)
UNITED STATESus۳۱۰۱۰Plateau Wireless
UNITED STATESus۳۱۰۱۱CenturyLink
UNITED STATESus۳۱۰۰۸Corr Wireless (Merged Q1 2010)
UNITED STATESus۳۱۰۰۰Verizon Wireless
UNITED STATESus۳۱۰۱۲Sprint (SoftBank)
GUAMgu۳۱۰۱۴Gta Wireless
UNITED STATESus۳۱۰۱۵AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۰۱۶T-Mobile (Deutsche Telekom)
UNITED STATESus۳۱۰۱۸West Central Wireless
UNITED STATESus۳۱۰۱۷T-Mobile (Deutsche Telekom)
UNITED STATESus۳۱۰۱۹Alaska Communications
UNITED STATESus۳۱۰۲۶T-Mobile (Deutsche Telekom)
UNITED STATESus۳۱۰۳۰Big Sky Mobile (iSmart Mobile)
UNITED STATESus۳۱۰۳۱AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۰۳۴WestLink Communications (Pioneer Communi
GUAMgu۳۱۰۳۲IT&E Wireless
GUAMgu۳۱۰۳۵IT&E (PTI)
UNITED STATESus۳۱۰۳۸AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۰۳۹Cellular One (TX-11)
GUAMgu۳۱۰۴۰iConnect
UNITED STATESus۳۱۰۴۱AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۰۴۲Cincinnati Bell Wireless
UNITED STATESus۳۱۰۴۳Alaska Communications
UNITED STATESus۳۱۰۴۴AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۰۴۵Viaero Wireless
UNITED STATESus۳۱۰۴۶US Cellular (TDS)
UNITED STATESus۳۱۰۴۷nTelos Wireless
UNITED STATESus۳۱۰۴۹T-Mobile (Deutsche Telekom)
UNITED STATESus۳۱۰۵۰Alltel Wireless (ATN)
UNITED STATESus۳۱۰۵۳T-Mobile (Deutsche Telekom)
UNITED STATESus۳۱۰۵۱Cellcom (Nsight)
UNITED STATESus۳۱۰۵۴Oklahoma Western Telephone Company
UNITED STATESus۳۱۰۵۶AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۰۵۲VeriSign (Transactions Network Services)
UNITED STATESus۳۱۰۵۸T-Mobile (Deutsche Telekom)
UNITED STATESus۳۱۰۵۷AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۰۶۱Epic Touch
UNITED STATESus۳۱۰۵۹Alltel Wireless (ATN)
UNITED STATESus۳۱۰۶۲Cellcom (Nsight)
UNITED STATESus۳۱۰۶۳AmeriLink PCS
UNITED STATESus۳۱۰۶۵Jasper
UNITED STATESus۳۱۰۶۴AirFire Mobile (Airadigm Communications)
UNITED STATESus۳۱۰۶۶T-Mobile (Deutsche Telekom)
UNITED STATESus۳۱۰۶۸AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۰۶۷AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۰۶۹Immix Wireless
UNITED STATESus۳۱۰۷۶PTCI (Panhandle Telephone Cooperative)
UNITED STATESus۳۱۰۷۴Convey
UNITED STATESus۳۱۰۷۷T-Mobile (Deutsche Telekom)
UNITED STATESus۳۱۰۷۸Airlink PCS
UNITED STATESus۳۱۰۷۹Pinpoint Communications
UNITED STATESus۳۱۰۸۰T-Mobile (Deutsche Telekom)
UNITED STATESus۳۱۰۸۳Caprock
UNITED STATESus۳۱۰۸۵Aeris
UNITED STATESus۳۱۰۸۴telna Mobile
UNITED STATESus۳۱۰۸۸DTC Wireless
UNITED STATESus۳۱۰۸۷Pace (Kaplan Telephone Company)
UNITED STATESus۳۱۰۸۹Verizon Wireless
UNITED STATESus۳۱۰۹۰Mid-Rivers Wireless
UNITED STATESus۳۱۰۹۴Iris Wireless LLC
UNITED STATESus۳۱۰۹۱Cellcom (Nsight)
UNITED STATESus۳۱۰۹۶Plateau Wireless
UNITED STATESus۳۱۰۹۵AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۰۹۹AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۱۰۰Mid-Tex Cellular
UNITED STATESus۳۱۰۹۸AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۱۰۲Chariton Valley Telephone Company
UNITED STATESus۳۱۱۰۱Chariton Valley Telephone Company
UNITED STATESus۳۱۱۰۳Indigo Wireless
UNITED STATESus۳۱۱۰۴Commnet Wireless (ATN)
UNITED STATESus۳۱۱۰۶AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۱۰۵Wikes Cellular
UNITED STATESus۳۱۱۰۷AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۱۰۹Long Lines Wireless
UNITED STATESus۳۱۱۱۰High Plains Wireless
UNITED STATESus۳۱۱۰۸Pine Cellular
UNITED STATESus۳۱۱۱۳AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۱۱۴Sprocket Wireless (Cross Communications)
UNITED STATESus۳۱۱۱۱CLEAR (Clearwire)
UNITED STATESus۳۱۱۱۲Choise Phone
UNITED STATESus۳۱۱۱۵Wikes Cellular
UNITED STATESus۳۱۱۱۸AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۱۱۹Cellular One (Cellular Properties)
UNITED STATESus۳۱۱۲۱Emery Telecom
UNITED STATESus۳۱۱۲۲US Cellular (TDS)
UNITED STATESus۳۱۱۲۳C Spire Wireless (Telapex)
UNITED STATESus۳۱۱۱۶AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۱۲۵Wave Runner Llc
UNITED STATESus۳۱۱۲۶AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۱۱۷AT&T Mobility
UNITED STATESus۳۱۱۳۱Leaco Wireless
UNITED STATESus۳۱۱۳۳Bug Tussel Wireless (Hilbert Communicati
UNITED STATESus۳۱۱۳۶Stelera Wireless
UNITED STATESus۳۱۱۳۷GCI
UNITED STATESus۳۱۱۴۸Verizon Wireless
UNITED STATESus۳۱۱۶۶T-Mobile (Deutsche Telekom)
UNITED STATESus۳۱۶۱۰Nextel Communications Inc.
UNITED STATESus۳۱۱۹۷Big River Broadband
UNITED STATESus۳۱۶۰۱Nextel
PUERTO RICOpr۳۳۰۱۱Claro (América Móvil)
PUERTO RICOpr۳۳۰۱۲Open Mobile
MEXICOmx۳۳۴۰۱Nextel (NII)
MEXICOmx۳۳۴۰۲Telcel (América Móvil)
MEXICOmx۳۳۴۰۳Movistar (Telefónica)
MEXICOmx۳۳۴۰۴Unefon
MEXICOmx۳۳۴۰۹Nextel (NII)
MEXICOmx۳۳۴۰۵Iusacell (Salinas / Televisa)
MEXICOmx۳۳۴۹۹Iusacell (Salinas / Televisa)
JAMAICAjm۳۳۸۰۵Digicel
JAMAICAjm۳۳۸۰۲LIME (Cable & Wireless)
JAMAICAjm۳۳۸۱۸Cable & Wireless
JAMAICAjm۳۳۸۷۰Digicel
TURKS AND CAICOS ISLANDStc۳۳۸۵۰Digicel
MARTINIQUEmq۳۴۰۰۱Orange
FRENCH GUIANAgf۳۴۰۲۰Digicel
MARTINIQUEmq۳۴۰۰۲Outremer Telecom
GUADELOUPEgp۳۴۰۰۳Orange
BARBADOSbb۳۴۲۶۰LIME (Cable & Wireless)
BARBADOSbb۳۴۲۷۵Digicel
BARBADOSbb۳۴۲۸۲Sunbeach Communications (VTEL)
ANTIGUA AND BARBUDAag۳۴۴۰۳Apua
ANTIGUA AND BARBUDAag۳۴۴۵۰Digicell
ANTIGUA AND BARBUDAag۳۴۴۹۲Lime
CAYMAN ISLANDSky۳۴۶۰۵Digicel
CAYMAN ISLANDSky۳۴۶۱۴LIME (Cable & Wireless)
BERMUDAbm۳۵۰۰۲Cellular One
BERMUDAbm۳۵۰۰۱Digicel
GRENADAgd۳۵۲۰۳Digicel
GRENADAgd۳۵۲۱۱LIME (Cable & Wireless)
GRENADAgd۳۵۲۱۳Digicel
SAINT KITTS AND NEVISkn۳۵۶۱۱LIME (Cable & Wireless)
MONTSERRATms۳۵۴۸۶Cable & Wireless
SAINT LUCIAlc۳۵۸۱۱LIME (Cable & Wireless)
SAINT KITTS AND NEVISkn۳۵۶۷۰Chippie (UTS)
SAINT VINCENT AND THE GRENADINESvc۳۶۰۰۷Digicel
SAINT VINCENT AND THE GRENADINESvc۳۶۰۱۱LIME (Cable & Wireless)
NETHERLANDS ANTILLESan۳۶۲۹۱UTS Wireless (SETEL)
SAINT VINCENT AND THE GRENADINESvc۳۶۰۱۰Digicel
BAHAMASbs۳۶۴۳۹BTC (Cable & Wireless)
ARUBAaw۳۶۳۰۲Digicel
ARUBAaw۳۶۳۰۱SETAR
ANGUILLAai۳۶۵۸۴LIME (Cable & Wireless)
ANGUILLAai۳۶۵۵۰Weblinks
DOMINICAdm۳۶۶۲۰Digicel
ANGUILLAai۳۶۵۰۱Weblinks
DOMINICAN REPUBLICdo۳۷۰۰۲Claro (América Móvil)
DOMINICAdm۳۶۶۱۱LIME (Cable & Wireless)
DOMINICAN REPUBLICdo۳۷۰۰۳Tricom
HAITIht۳۷۲۰۱Comcel
DOMINICAN REPUBLICdo۳۷۰۰۴Viva (Trilogy)
HAITIht۳۷۲۰۲Digicel
HAITIht۳۷۲۰۳Natcom
TRINIDAD AND TOBAGOtt۳۷۴۱۲bmobile (TSTT)
TRINIDAD AND TOBAGOtt۳۷۴۱۳Digicel
MOLDOVAmd۳۹۳۳۵Unite (CDMA) 2
TURKS AND CAICOS ISLANDStc۳۷۶۳۵LIME (Cable & Wireless)
CUBAcu۳۶۸۰۱Cubacel (Etecsa)
DOMINICAdm۳۷۰۰۱Orange
AZERBAIJANaz۴۰۰۰۲Bakcell
AZERBAIJANaz۴۰۰۰۴Nar Mobile (Azerfon)
KAZAKHSTANkz۴۰۱۰۱Beeline (VimpelCom)
KAZAKHSTANkz۴۰۱۰۲Kcell (Fintur)
KAZAKHSTANkz۴۰۱۰۷Dalacom CDMA
KAZAKHSTANkz۴۰۱۷۷Tele2
BHUTANbt۴۰۲۱۱B-Mobile (Bhutan Telecom)
AZERBAIJANaz۴۰۰۰۱Azercell (Fintur)
BHUTANbt۴۰۲۷۷Tashicell
KAZAKHSTANkz۴۰۱۰۸ALTEL (Kazakhtelecom)
INDIAin۴۰۴۰۳Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۴۰۴Idea Cellular
INDIAin۴۰۴۰۵Vodafone
INDIAin۴۰۴۰۷Idea Cellular
INDIAin۴۰۴۰۹Reliance Communications
INDIAin۴۰۴۱۰Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۴۰۲Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۴۰۱Vodafone
INDIAin۴۰۴۱۱Vodafone
INDIAin۴۰۴۱۲Idea Cellular
INDIAin۴۰۴۱۴Idea Cellular
INDIAin۴۰۴۱۳Vodafone
INDIAin۴۰۴۰۰MTS (Sistema Shyam TeleServices)
INDIAin۴۰۴۱۵Aircel (Maxis)
INDIAin۴۰۴۱۶Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۴۱۷Aircel (Maxis)
INDIAin۴۰۴۱۸Reliance Telecom Pvt Ltd
INDIAin۴۰۴۱۹Idea Cellular
INDIAin۴۰۴۲۱Loop Mobile
INDIAin۴۰۴۲۰Vodafone
INDIAin۴۰۴۲۲Idea Cellular
INDIAin۴۰۴۲۵Aircel (Maxis)
INDIAin۴۰۴۲۷Vodafone
INDIAin۴۰۴۲۴Idea Cellular
INDIAin۴۰۴۲۸Aircel (Maxis)
INDIAin۴۰۴۲۹Aircel (Maxis)
INDIAin۴۰۴۳۰Vodafone
INDIAin۴۰۴۳۱Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۴۳۴BSNL
INDIAin۴۰۴۳۳Aircel (Maxis)
INDIAin۴۰۴۳۵Aircel (Maxis)
INDIAin۴۰۴۳۶Reliance Communications
INDIAin۴۰۴۳۷Aircel (Maxis)
INDIAin۴۰۴۳۸BSNL
INDIAin۴۰۴۴۰Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۴۴۱Aircel (Maxis)
INDIAin۴۰۴۴۳Vodafone
INDIAin۴۰۴۴۴Idea Cellular
INDIAin۴۰۴۴۲Aircel (Maxis)
INDIAin۴۰۴۴۵Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۴۴۹Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۴۴۶Vodafone
INDIAin۴۰۴۵۱BSNL
INDIAin۴۰۴۵۰Reliance Communications
INDIAin۴۰۴۵۲Reliance Communications
INDIAin۴۰۴۵۳BSNL
INDIAin۴۰۴۵۴BSNL
INDIAin۴۰۴۵۵BSNL
INDIAin۴۰۴۵۷BSNL
INDIAin۴۰۴۵۶Idea Cellular
INDIAin۴۰۴۵۹BSNL
INDIAin۴۰۴۵۸BSNL
INDIAin۴۰۴۶۰Aircel (Maxis)
INDIAin۴۰۴۶۴BSNL
INDIAin۴۰۴۶۶BSNL
INDIAin۴۰۴۶۲BSNL
INDIAin۴۰۴۶۸MTNL
INDIAin۴۰۴۶۷Reliance Communications
INDIAin۴۰۴۶۹MTNL
INDIAin۴۰۴۷۰Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۴۷۱BSNL
INDIAin۴۰۴۷۳BSNL
INDIAin۴۰۴۷۲BSNL
INDIAin۴۰۴۷۴BSNL
INDIAin۴۰۴۷۵BSNL
INDIAin۴۰۴۷۶BSNL
INDIAin۴۰۴۷۷BSNL
INDIAin۴۰۴۸۰BSNL
INDIAin۴۰۴۸۱BSNL
INDIAin۴۰۴۸۲Idea Cellular
INDIAin۴۰۴۷۸Idea Cellular
INDIAin۴۰۴۸۳Reliance Communications
INDIAin۴۰۴۸۵Reliance Communications
INDIAin۴۰۴۸۴Vodafone
INDIAin۴۰۴۸۶Vodafone
INDIAin۴۰۴۸۷IDEA Cellular Ltd
INDIAin۴۰۴۸۸Vodafone
INDIAin۴۰۴۸۹IDEA Cellular Ltd
INDIAin۴۰۴۹۱Aircell Digilink India Ltd
INDIAin۴۰۴۹۰Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۴۹۲Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۴۹۳Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۴۹۴Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۴۹۸Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۴۹۵Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۴۹۷Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۴۹۶Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۵۰۱Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۰۴Chennai
INDIAin۴۰۵۰۳Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۰۵Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۰۷Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۰۸Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۰۹Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۱۰Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۱۱Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۱۲Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۱۳Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۰۲Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۱۵Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۱۴Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۱۸Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۱۷Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۱۹Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۲۱Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۰۶Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۲۲Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۲۰Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۲۳Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۲۴Reliance Jio Infocomm (Reliance Industri
INDIAin۴۰۵۲۵Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۲۶Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۲۷Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۲۹Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۳۰Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۳۲Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۳۱Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۳۳Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۳۵Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۳۴Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۳۶Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۳۷Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۳۹Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۳۸Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۴۰Reliance Communications
INDIAin۴۰۵۴۲Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۴۱Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۴۳Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۴۴Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۴۶Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۴۵Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۴۷Tata DOCOMO (Tata Teleservices)
INDIAin۴۰۵۵۱Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۵۵۲Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۵۵۳Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۵۵۵Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۵۵۶Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۵۵۴Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۵۶۶Vodafone
INDIAin۴۰۵۷۰Idea Cellular
INDIAin۴۰۵۶۷Vodafone
INDIAin۴۰۵۷۵Vodafone
INDIAin۴۰۵۸۱Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۵۸۰Aircel (Maxis)
INDIAin۴۰۵۷۹Idea Cellular
INDIAin۴۰۵۸۲Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۵۸۳Videocon
INDIAin۴۰۵۸۴Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۵۸۶Aircel (Maxis)
INDIAin۴۰۵۸۵Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۵۸۷Loop Mobile
INDIAin۴۰۵۸۸BSNL
INDIAin۴۰۵۸۹BSNL
INDIAin۴۰۵۹۰MTS (Sistema Shyam TeleServices)
INDIAin۴۰۵۹۱Idea Cellular
INDIAin۴۰۵۹۲Airtel (Bharti Airtel)
INDIAin۴۰۵۹۳Etisalat DB Telecom
PAKISTANpk۴۱۰۰۱Mobilink (Orascom)
PAKISTANpk۴۱۰۰۳Ufone (PTCL)
PAKISTANpk۴۱۰۰۴Zong (China Mobile)
PAKISTANpk۴۱۰۰۵Special Communications Organization
PAKISTANpk۴۱۰۰۷Warid Telecom (Abu Dhabi)
PAKISTANpk۴۱۰۰۶Telenor
AFGHANISTANaf۴۱۲۲۰Roshan (TDCA)
AFGHANISTANaf۴۱۲۰۱Afghan Wireless (TSI)
AFGHANISTANaf۴۱۲۴۰MTN
AFGHANISTANaf۴۱۲۵۰Etisalat
AFGHANISTANaf۴۱۲۸۸Afghan Telecom
AFGHANISTANaf۴۱۲۹۹Wasel Telecom
SRI LANKAlk۴۱۳۰۱Mobitel (Sri Lanka Telecom)
SRI LANKAlk۴۱۳۰۳Etisalat
SRI LANKAlk۴۱۳۰۵Airtel (Bharti Airtel)
SRI LANKAlk۴۱۳۰۲Dialog (Axiata)
MYANMARmm۴۱۴۰۱MPT
MYANMARmm۴۱۴۰۵OOREDOO
LEBANONlb۴۱۵۰۱Alfa (OTMT)
SRI LANKAlk۴۱۳۰۸Hutch (Hutchison)
JORDANjo۴۱۶۰۱Zain
JORDANjo۴۱۶۷۷Orange (Jordan Telecom)
LEBANONlb۴۱۵۰۳Touch (Zain)
SYRIAsy۴۱۷۰۱Syriatel
IRAQiq۴۱۸۰۵Asiacell (Ooredoo)
SYRIAsy۴۱۷۰۲MTN
IRAQiq۴۱۸۳۰Zain
IRAQiq۴۱۸۴۰Korek Telecom
IRAQiq۴۱۸۲۰Zain
MYANMARmm۴۱۴۰۶Telenor Myanmar
IRAQiq۴۱۸۴۵Mobitel
IRAQiq۴۱۸۴۸ITC Fanoos
IRAQiq۴۱۸۴۷Iraq Central Cooperative Association for
IRAQiq۴۱۸۴۹IraqTel
IRAQiq۴۱۸۷۰Kalimat
IRAQiq۴۱۸۷۶Omnea
JORDANjo۴۱۶۰۳Umniah (Batelco)
IRAQiq۴۱۸۶۲Itisaluna
KUWAITkw۴۱۹۰۴Viva (KTC)
KUWAITkw۴۱۹۰۳Wataniya Telecom (Ooredoo)
SAUDI ARABIAsa۴۲۰۰۳Mobily (Etihad Etisalat)
KUWAITkw۴۱۹۰۲Zain
SAUDI ARABIAsa۴۲۰۰۱STC (Saudi Telecom)
SAUDI ARABIAsa۴۲۰۰۴Zain
SAUDI ARABIAsa۴۲۰۰۶Mobily (Etihad Etisalat)
YEMENye۴۲۱۰۲MTN
YEMENye۴۲۱۰۱Sabafon
YEMENye۴۲۱۰۳Yemen Mobile (CDMA)
OMANom۴۲۲۰۲Omantel
OMANom۴۲۲۰۳Nawras (Ooredoo)
UNITED ARAB EMIRATESae۴۲۴۰۳du
YEMENye۴۲۱۰۴Y
ISRAELil۴۲۵۰۱Orange (Partner Communications)
ISRAELil۴۲۵۰۳Pelephone (Bezeq)
ISRAELil۴۲۵۰۲Cellcom
PALESTINEps۴۲۵۰۵Jawwal (PalTel)
PALESTINEps۴۲۵۰۶Wataniya Mobile
ISRAELil۴۲۵۰۸Orange
ISRAELil۴۲۵۱۶Ravi Lemi
ISRAELil۴۲۵۷۷HOT Mobile (Altice)
UNITED ARAB EMIRATESae۴۲۴۰۲Etisalat
ISRAELil۴۲۵۰۷Orange
BAHRAINbh۴۲۶۰۱Batelco
BAHRAINbh۴۲۶۰۴Viva (Saudi Telecom)
BAHRAINbh۴۲۶۰۲Zain
BAHRAINbh۴۲۶۰۵Batelco
QATARqa۴۲۷۰۱Ooredoo
QATARqa۴۲۷۰۲Vodafone
MONGOLIAmn۴۲۸۰۰Skytel
MONGOLIAmn۴۲۸۹۹MobiCom
MONGOLIAmn۴۲۸۸۸Unitel
NEPALnp۴۲۹۰۱Nepal Telecom
NEPALnp۴۲۹۰۲Nepal Telecom
IRANir۴۳۲۱۱MCI (TCI)
IRANir۴۳۲۱۴TKC
IRANir۴۳۲۱۹MCI (TCI)
IRANir۴۳۲۳۲Taliya
IRANir۴۳۲۳۵MTN Irancell
IRANir۴۳۲۹۹Rightel
UZBEKISTANuz۴۳۴۰۱Beeline (VimpelCom)
UZBEKISTANuz۴۳۴۰۵Ucell (TeliaSonera)
UZBEKISTANuz۴۳۴۰۴Beeline (VimpelCom)
UZBEKISTANuz۴۳۴۰۶Perfectum Mobile
TAJIKISTANtj۴۳۶۰۱Tcell (TeliaSonera)
UZBEKISTANuz۴۳۴۰۷MTS/Uzdunrobita
UZBEKISTANuz۴۳۴۰۸UzMobile
TAJIKISTANtj۴۳۶۰۲Tcell (TeliaSonera)
TAJIKISTANtj۴۳۶۰۳MegaFon
TAJIKISTANtj۴۳۶۰۵Beeline (VimpelCom)
TAJIKISTANtj۴۳۶۰۴Babilon-Mobile
TAJIKISTANtj۴۳۶۱۲Tcell (TeliaSonera)
KYRGYZSTANkg۴۳۷۰۱Beeline (VimpelCom)
KYRGYZSTANkg۴۳۷۰۳Katel
KYRGYZSTANkg۴۳۷۰۴Nexi (Sotel)
KYRGYZSTANkg۴۳۷۰۷O! (NurTelecom)
KYRGYZSTANkg۴۳۷۰۵MegaCom (Alfa Telecom)
KYRGYZSTANkg۴۳۷۰۹O! (NurTelecom)
TURKMENISTANtm۴۳۸۰۱MTS (Sistema)
JAPANjp۴۴۰۰۰EMOBILE (eAccess)
TURKMENISTANtm۴۳۸۰۲TM-Cell (Altyn Asyr)
JAPANjp۴۴۰۰۴SoftBank Mobile
JAPANjp۴۴۰۲۰NTT DOCOMO
JAPANjp۴۴۰۱۰NTT DOCOMO
JAPANjp۴۴۰۵۴au (KDDI)
SOUTH KOREAkr۴۵۰۰۲KT
SOUTH KOREAkr۴۵۰۰۶LG Uplus
SOUTH KOREAkr۴۵۰۰۵SK Telecom
SOUTH KOREAkr۴۵۰۰۸KT Freetel Co., Ltd (KTF)
VIETNAMvn۴۵۲۰۲Vinaphone (VNPT)
VIETNAMvn۴۵۲۰۱Mobifone (VNPT)
VIETNAMvn۴۵۲۰۴Viettel Telecom
VIETNAMvn۴۵۲۰۳S-Fone (S-Telecom)
VIETNAMvn۴۵۲۰۶Viettel Telecom
VIETNAMvn۴۵۲۰۵Vietnamobile (Hanoi Telecom / Hutchison)
VIETNAMvn۴۵۲۰۷Gmobile (GTEL Mobile)
VIETNAMvn۴۵۲۰۸Viettel Telecom
HONG KONGhk۴۵۴۰۱CITIC Telecom 1616
HONG KONGhk۴۵۴۰۰CSL (Telstra)
HONG KONGhk۴۵۴۰۳Hutchison3G
HONG KONGhk۴۵۴۰۲CSL (Telstra)
HONG KONGhk۴۵۴۰۴۳ (Hutchison)
HONG KONGhk۴۵۴۰۵۳ (Hutchison)
HONG KONGhk۴۵۴۰۷China Unicom International Ltd
HONG KONGhk۴۵۴۰۸Trident Telecom Ventures Ltd
HONG KONGhk۴۵۴۰۹China Motion Telecom (HK) Ltd
HONG KONGhk۴۵۴۰۶SmarTone
HONG KONGhk۴۵۴۱۰CSL (Telstra)
HONG KONGhk۴۵۴۱۱China-Hongkong Telecom Ltd
HONG KONGhk۴۵۴۱۲China Mobile
HONG KONGhk۴۵۴۱۴۳ (Hutchison)
HONG KONGhk۴۵۴۱۶PCCW (HKT)
HONG KONGhk۴۵۴۱۷SmarTone
HONG KONGhk۴۵۴۱۸CSL (Telstra)
HONG KONGhk۴۵۴۲۹PCCW (HKT)
HONG KONGhk۴۵۴۱۹PCCW (HKT)
MACAUmo۴۵۵۰۱CTM (CITIC Telecom)
HONG KONGhk۴۵۴۱۵SmarTone
MACAUmo۴۵۵۰۰Smartone
CAMBODIAkh۴۵۶۰۱Cellcard (MobiTel)
CAMBODIAkh۴۵۶۰۲Smart (Axiata)
CAMBODIAkh۴۵۶۰۴Qb (CADCOMMS)
CAMBODIAkh۴۵۶۰۸MetFone (Viettel)
CAMBODIAkh۴۵۶۰۹Beeline (Sotelco)
CAMBODIAkh۴۵۶۰۵Smart (Axiata)
LAOSla۴۵۷۰۱M-Phone (Lao Telecom)
CAMBODIAkh۴۵۶۱۸Cellcard (MobiTel)
LAOSla۴۵۷۰۲ETL
LAOSla۴۵۷۰۸Beeline (VimpelCom)
LAOSla۴۵۷۰۳Unitel
CHINAcn۴۶۰۰۰China Mobile
CAMBODIAkh۴۵۶۰۶Smart (Axiata)
CHINAcn۴۶۰۰۵China Telecom
CHINAcn۴۶۰۰۶China Unicom
CHINAcn۴۶۰۰۲China mobile
CHINAcn۴۶۰۰۳China Telecom
CHINAcn۴۶۰۰۷China Mobile
CHINAcn۴۶۰۲۰China Unicom
TAIWANtw۴۶۶۰۱Far EasTone
CHINAcn۴۶۰۰۱China Unicom
TAIWANtw۴۶۶۰۵Asia Pacific Telecom (APTG)
TAIWANtw۴۶۶۵۶International Telecom Co. Ltd (FITEL)
TAIWANtw۴۶۶۸۸Far EasTone
TAIWANtw۴۶۶۸۹VIBO Telecom
TAIWANtw۴۶۶۹۲Chunghwa Telecom
TAIWANtw۴۶۶۹۷Taiwan Mobile
BANGLADESHbd۴۷۰۰۱Grameenphone (Telenor)
BANGLADESHbd۴۷۰۰۲Robi (Axiata)
BANGLADESHbd۴۷۰۰۳banglalink (Orascom)
BANGLADESHbd۴۷۰۰۵Citycell (Pacific Bangladesh)
MALDIVESmv۴۷۲۰۱Dhiraagu (Batelco)
MALDIVESmv۴۷۲۰۲Wataniya Telecom (Ooredoo)
MALAYSIAmy۵۰۲۱۱MTX Utara
MALAYSIAmy۵۰۲۱۲Maxis
BANGLADESHbd۴۷۰۰۴TeleTalk
BANGLADESHbd۴۷۰۰۷Airtel (Bharti Airtel)
MALAYSIAmy۵۰۲۱۶DiGi
MALAYSIAmy۵۰۲۱۸U Mobile
MALAYSIAmy۵۰۲۱۹Celcom (Axiata)
AUSTRALIAau۵۰۵۰۱Telstra
AUSTRALIAau۵۰۵۰۲Optus (SingTel)
AUSTRALIAau۵۰۵۰۳Vodafone (Vodafone Hutchison)
AUSTRALIAau۵۰۵۰۶Vodafone (Vodafone Hutchison)
AUSTRALIAau۵۰۵۱۲Vodafone (Vodafone Hutchison)
INDONESIAid۵۱۰۰۱Indosat (Ooredoo)
INDONESIAid۵۱۰۰۸XL (Axiata)
INDONESIAid۵۱۰۱۰Telkomsel (Telekomunikasi Selular)
INDONESIAid۵۱۰۱۱XL (Axiata)
INDONESIAid۵۱۰۲۱Indosat (Ooredoo)
INDONESIAid۵۱۰۸۹۳ (Hutchison)
INDONESIAid۵۱۰۲۸Telkomsel (Telekomunikasi Selular)
TIMOR-LESTEtl۵۱۴۰۱Telkomcel
INDONESIAid۵۱۰۹۹Bakrie
TIMOR-LESTEtl۵۱۴۰۲Timor Telecom
PHILIPPINESph۵۱۵۰۲Globe Telecom
PHILIPPINESph۵۱۵۰۵Sun Cellular (PLDT)
PHILIPPINESph۵۱۵۱۸Smart (PLDT)
THAILANDth۵۲۰۰۰my (CAT Telecom)
THAILANDth۵۲۰۰۱AIS
PHILIPPINESph۵۱۵۰۳Smart (PLDT)
THAILANDth۵۲۰۰۳AIS
THAILANDth۵۲۰۰۲my (CAT Telecom)
THAILANDth۵۲۰۰۵TDAC
THAILANDth۵۲۰۰۴True Move (True Corporation)
THAILANDth۵۲۰۱۵TOT 3G
THAILANDth۵۲۰۱۸DTAC (Telenor)
THAILANDth۵۲۰۹۹True Move (True Corporation)
SINGAPOREsg۵۲۵۰۱SingTel
SINGAPOREsg۵۲۵۰۳M1
SINGAPOREsg۵۲۵۰۵StarHub
SINGAPOREsg۵۲۵۱۲Grid Communications
SINGAPOREsg۵۲۵۸۰FIXED & MOBILE
BRUNEIbn۵۲۸۰۲B-Mobile Communications
BRUNEIbn۵۲۸۱۱DST
NEW ZEALANDnz۵۳۰۰۱Vodafone
NEW ZEALANDnz۵۳۰۰۳Woosh
NEW ZEALANDnz۵۳۰۰۴Vodafone
NEW ZEALANDnz۵۳۰۰۵XT Mobile Network
NEW ZEALANDnz۵۳۰۲۴۲degrees (Trilogy)
NEW ZEALANDnz۵۳۰۰۶Skinny
PAPUA NEW GUINEApg۵۳۷۰۱bemobile
PAPUA NEW GUINEApg۵۳۷۰۳Digicel
TONGAto۵۳۹۰۱U-Call (Tonga Telecom)
TONGAto۵۳۹۴۳Digicel
TONGAto۵۳۹۸۸Digicel
SOLOMON ISLANDSsb۵۴۰۰۱Our Telekom
VANUATUvu۵۴۱۰۱Smile (Telecom Vanuatu)
VANUATUvu۵۴۱۰۵Digicel
FIJIfj۵۴۲۰۱Vodafone (ATH)
FIJIfj۵۴۲۰۲Digicel
FIJIfj۵۴۲۰۳Digicel (Fiji) Ltd
ARGENTINAar۵۴۳۴۹Telecom Personal (Wallis and Futuna)
AMERICAN SAMOAas۵۴۴۱۱BlueSky Communications
KIRIBATIki۵۴۵۰۹TSKL
FRENCH POLYNESIApf۵۴۷۲۰Vini (Tikiphone)
NEW CALEDONIAnc۵۴۶۰۱OPT
COOK ISLANDSck۵۴۸۰۱Telecom
SAMOAws۵۴۹۰۰Samoa
SAMOAws۵۴۹۰۱Digicel
SAMOAws۵۴۹۲۷BlueSky Communications
MICRONESIAfm۵۵۰۰۱FSM Telecom
PALAUpw۵۵۲۰۱PNCC
PALAUpw۵۵۲۰۲Palau Mobile
TUVALUtv۵۵۳۰۱Tuvalu Telecom
EGYPTeg۶۰۲۰۱Mobinil (Orange)
EGYPTeg۶۰۲۰۲Vodafone
ALGERIAdz۶۰۳۰۱Mobilis (Algerie Telecom)
EGYPTeg۶۰۲۰۳Etisalat
ALGERIAdz۶۰۳۰۲Djezzy
ALGERIAdz۶۰۳۰۳Nedjma (Wataniya)
MOROCCOma۶۰۴۰۰Meditel
MOROCCOma۶۰۴۰۱Maroc Telecom (Vivendi)
MOROCCOma۶۰۴۰۲inwi
TUNISIAtn۶۰۵۰۱Orange
TUNISIAtn۶۰۵۰۲Tunisie Telecom
LIBYAly۶۰۶۰۰Libyana
TUNISIAtn۶۰۵۰۳Tunisiana (Wataniya)
LIBYAly۶۰۶۰۱LibyaPhone Mobile (Libya Telecom & Techn
GAMBIAgm۶۰۷۰۲Africell (Lintel)
GAMBIAgm۶۰۷۰۴Qcell
GAMBIAgm۶۰۷۰۳Comium
GAMBIAgm۶۰۷۰۱Gamcel (Gamtel)
SENEGALsn۶۰۸۰۱Orange (Sonatel)
SENEGALsn۶۰۸۰۲Tigo (Millicom)
SENEGALsn۶۰۸۰۳Expresso (Sudatel)
MAURITANIAmr۶۰۹۰۱Mattel
MAURITANIAmr۶۰۹۰۲Chinguitel (Sudatel)
MAURITANIAmr۶۰۹۱۰Mauritel
MALIml۶۱۰۰۲Orange (Sonatel)
MALIml۶۱۰۰۱Malitel (Sotelma)
GUINEAgn۶۱۱۰۱Orange (Sonatel)
GUINEAgn۶۱۱۰۲SOTELGUI
GUINEAgn۶۱۱۰۳Intercel+ (Sudatel)
GUINEAgn۶۱۱۰۴areeba (MTN)
GUINEAgn۶۱۱۰۵Cellcom
COTE D IVOIREci۶۱۲۰۳Orange Cote d Ivoire
COTE D IVOIREci۶۱۲۰۲Moov (Etisalat)
COTE D IVOIREci۶۱۲۰۴koZ (Comium)
COTE D IVOIREci۶۱۲۰۶Oricel Cote d Ivoire
BURKINA FASObf۶۱۳۰۱Telmob (Onatel)
COTE D IVOIREci۶۱۲۰۵MTN Cote d Ivoire
BURKINA FASObf۶۱۳۰۲Airtel (Bharti Airtel)
BURKINA FASObf۶۱۳۰۳Telecel (Planor afrique)
NIGERne۶۱۴۰۱SahelCom (Sonitel)
NIGERne۶۱۴۰۲Airtel (Bharti Airtel)
NIGERne۶۱۴۰۳Orange
NIGERne۶۱۴۰۴Orange
TOGOtg۶۱۵۰۳Moov (Etisalat)
TOGOtg۶۱۵۰۱Togo Cellulaire
BENINbj۶۱۶۰۱Libercom (Benin Telecoms)
BENINbj۶۱۶۰۳MTN
BENINbj۶۱۶۰۴Bell Benin Communications
BENINbj۶۱۶۰۲Moov (Etisalat)
BENINbj۶۱۶۰۵Glo Mobile (Globacom)
MAURITIUSmu۶۱۷۰۲MTML
MAURITIUSmu۶۱۷۰۱Orange (Mauritius Telecom)
MAURITIUSmu۶۱۷۰۳MTML
MAURITIUSmu۶۱۷۱۰Emtel (Millicom)
LIBERIAlr۶۱۸۰۱Lonestar (MTN)
LIBERIAlr۶۱۸۰۲LiberCell (Atlantic Wireless)
LIBERIAlr۶۱۸۰۴Comium
LIBERIAlr۶۱۸۰۷Cellcom
SIERRA LEONEsl۶۱۹۰۱Airtel (Bharti Airtel)
SIERRA LEONEsl۶۱۹۰۲Africell (Lintel)
SIERRA LEONEsl۶۱۹۰۳Africell (Lintel)
SIERRA LEONEsl۶۱۹۰۴Comium
SIERRA LEONEsl۶۱۹۰۵Africell (Lintel)
GHANAgh۶۲۰۰۲Vodafone
GHANAgh۶۲۰۰۴Expresso (Sudatel)
GHANAgh۶۲۰۰۳Tigo (Millicom)
GHANAgh۶۲۰۰۶Airtel (Bharti Airtel)
SIERRA LEONEsl۶۱۹۲۵Africell (Lintel)
GHANAgh۶۲۰۰۷Glo Mobile (Globacom)
NIGERIAng۶۲۱۲۰Airtel (Bharti Airtel)
GHANAgh۶۲۰۰۱MTN
NIGERIAng۶۲۱۲۵Visafone
NIGERIAng۶۲۱۴۰Mtel (NITEL) (Closed Q1 2011)
NIGERIAng۶۲۱۳۰MTN
NIGERIAng۶۲۱۵۰Glo Mobile (Globacom)
NIGERIAng۶۲۱۶۰Etisalat (EMTS)
NIGERIAng۶۲۱۷۰MTN
NIGERIAng۶۲۱۹۶Starcomms CDMA
NIGERIAng۶۲۱۹۷Multi-Links – CDMA
NIGERIAng۶۲۱۹۸ZOOMmobile (RelTel Wireless)
CHADtd۶۲۲۰۱Airtel (Bharti Airtel)
CHADtd۶۲۲۰۲Tchad Mobile (Closed Q3 2004)
CHADtd۶۲۲۰۳Tigo (Millicom)
CHADtd۶۲۲۰۴Sotel (Lap Green Network)
CENTRAL AFRICAN REPUBLICcf۶۲۳۰۱Moov (Etisalat)
CENTRAL AFRICAN REPUBLICcf۶۲۳۰۲Telecel (Orascom)

قدرت گرفته از تیم امنیتی ابدال